Блог

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи? Откога и Откъде се издава

1 коментар

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи?

На дипломи, приложения, справки и други образователни документи издадени от системата за средно и висше образование вече може да се поставя Електронен Апостил (e-Apostille). Друго предимство при поставянето на Елетронния Апостил е, че не се налага да се правят разходи за нотариална заверка на копие на дипломите и други образователни документи. Тези промени влязоха в сила от 12.06.2020 г..

Тази иновация, улеснява гражданите, при процеса на легализация на техните дипломи, приложения и други образователни документи. България е една от първите държави в Европейския Съюз, които започнаха да предоставят тази възможност, като Австрия, Румъния, Словения, Испания.

От кога се издава електронен Апостил (e-Apostille)?

От 12 юни 2020 г..

Кои институции издават електронен Апостил (e-Apostille)?

Към момента само Националният център за информация и документация (НАЦИД).

Защо електронен, а не хартиен Апостил?
• улеснява се процесът на легализация на образователни документи;
• по-кратък срок за издаване на е-Апостил от НАЦИД – 8 работни часа;
• нова, по-добра цена за издаване на електронен Апостил от НАЦИД;
• неограничена валидност на електронния Апостил;
• гарантиран произхода на заверката Апостил;
• бързо и безпроблеммо потвърждаване на Апостила от чуждата държава.
На всеки документ ли мога да получа електронен Апостил?

Не, само за изброените по-долу.

APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на образователно-квалификационна степен

APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия

APOSTILLE на документи от висши училища и научни организации за документи в следния списък:

 •  Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование, издадена СЛЕД 01.01.2012 г.
 • Приложение към дипломата за висше образование, издадено СЛЕД 01.01.2012 г.
 • Диплома за образователна и научна степен „доктор“, издадена СЛЕД 01.01.2018 г.
 • Приложение към диплома за образователна и научна степен, издадено СЛЕД 01.01.2018 г.
 • Диплома за научна степен „доктор на науките“, издадена СЛЕД 01.01.2018 г.
 • Удостоверение за признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища,  издадено СЛЕД 01.01.2010 г.
 • Дубликат на Удостоверение признато висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, издаден СЛЕД 01.01.2010 г.
 • Удостоверение за признаване на образователна и научна/научна степен, придобита в чуждестранно висше училище/научна организация, издадено СЛЕД 17.07.2018 г.
 • Служебна бележка за защитен дисертационен труд
 • Служебна бележка за заета академична длъжност
 • Удостоверение за присъдена научна степен и звание, издадено СЛЕД 04.05.2018 г.APOSTILLE на документи за предучилищно, училищно и професионално образование и обучение за документи в следния списък:
 • Диплома за средно образование, издадена СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Приложение към дипломата за средно образование, издадено СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Дубликат на дипломата за средно образование, издаден СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Свидетелство за основно образование, издадено СЛЕД 01.06.2009 г.
 • Дубликат на свидетелство за основно образование, издаден СЛЕД 01.06.2009 г.
 • Свидетелство за професионална квалификация, издадено СЛЕД 01.06.2008 г.
 • Приложение към свидетелството за професионална квалификация, издадено СЛЕД 01.06.2008 г.
 • Дубликат на свидетелство за професионална квалификация, издадено СЛЕД 01.06.2008 г.
 • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, издадено СЛЕД 01.06.2020 г.
 • Приложение към удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, здадено СЛЕД 01.06.2020 г.
 • Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, издаден СЛЕД 01.06.2020 г.
 • Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование, издадено СЛЕД 01.06.2020 г.
 • Удостоверение за завършен гимназиален етап, издадено СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап, издадено СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап, издаден СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет, невписан в дипломата за средно образовани, издадено СЛЕД 01.01.2007 г.
 • Свидетелство за професионална квалификация, издадено от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Дубликат на свидетелство за професионална квалификация, издаден от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадено СЛЕД 27.03.2015 г.
 • Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издаден СЛЕД 27.03.2015 г.
 • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издадено СЛЕД 27.03.2015 г.
 • Удостоверение за професионално обучение, издадено от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Дубликат на удостоверение за професионално обучение, издаден от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Свидетелство за правоспособност по…, издадено от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Дубликат на свидетелство за правоспособност по…, издаден от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Свидетелство за правоспособност по заваряване, издадено от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Дубликат на свидетелство за правоспособност по заваряване, издаден от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издадено от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация, издаден от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издадено от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.
 • Дубликат на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, издаден от Център за професионално обучение СЛЕД 01.08.2016 г.

Важно!
НАЦИД информира, че административната услуга издаване на електронен Апостил (е-Apostille) е само за образователни документи, които са въведени в Регистрите, за да могат
те да бъдат служебно проверени.
Дипломите и другите образователни документи на завършващите тази година, ще могът да се снабдят с електронен Апостил (е-Apostille), след като учебното заведение ги сканира
и качи в електронните регистри. Опитът ни показва, че някой училища/университети много бързо и своевременно качват в Регистрите, но при други има известно забавяне, а
по някой път и пропускане на някоя диплома. Поради тази причина, екипът ни проверява предварително всеки приет документ.
НАЦИД си запазва правото да поставя допълнителни изисквания за има също така определени изисквания за документите, които могат да бъдат електронно заверени.

Какъв друг вид Апостил мога да получа?
– Хартиен и електронен от НАЦИД – Националният център за информация и документация за документи от училища и университети, институции за професионално
образование, научни организации и други документи издадени от Министерството на образованието и науката;.
– Хартиен Апостил от Министерство на правосъдието за документи от съд, прокуратура, нотариуси;
– Хартиен Апостил от Министерство на външните работи за документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на учреждения,
подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните.
– Хартиен Апостил от Областни администрации – за общински документи.

Какво е Апостил – какво представлява и как изглежда?
Апостил е международно признат сертификат, според подписаната Конвенция в Хага на 05 октомври 1961 г. който удостоверява истинността на подписа и/или автентичността на
печата, поставен върху документа.
Към момента тази конвенцията е подписана от над 140 държави и постоянно този списък се увеличава.
Апостил се издава на публични документи и е необходим, когато е нужно тези документи да се представят в чужда държава. Апостилът се издава в държавата, която е издала
документа.
Само за изминалите 3 години в България са издадени над от 72 500 броя Апостили.

На кого да се доверите за тази за превод и легализация на документи?

Държим клиентите на Агенция Марчела да получават винаги 5 ЗВЕЗДНО обслужване!

elektronen apostil prevodi marchela 01 300x156 - Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи? Откога и Откъде се издава | Marchela.bg - преводи и легализация

 • Винаги спазваме срока за изпълнение и не правим компромиси с това, независимо какво ни коства.
  В нашия над 15-годишен опит се е случвало, преводач да не съумее да спази поет ангажимент за изпълнание на превод. Тогава сме работили денонощно, съвместно с други преводачи и винаги сме съумявали да предадем на клиента качествен превод навреме!
 • Държим на качеството на услугата – Това е една от причините повече от десетилетие да ни се доверяват едни и същи клиенти!
 • На всеки клиент отдаваме нужното внимание към детайла и се съобразяваме максимално с желанията му, за да може да получи най-голяма полза от своите документи и да постигне целите си!
 • Предоставяме Безплатна консултация за всички настъпили правни и административни промени засягащи дадения казус.
  Следим непрекъснато променящите се изисквания при легализацията на документите и това ни позволява да имаме винаги бързо, качествено и професионално изпълнение.
 • Не пренебрегваме и човешко отношение в отношенията си с клиентите!
  Предлагаме винаги няколко възможни срока и цени за изпълнение, така че всеки да може да вземе информирано и съобразено с неговия бюджет решение.
 • Спазване на конфиденциалност – Работим с оригинални документи и гарантираме сигурност на клиента, понеже се налага да ни предостави лична или фирмена информация.
  Подписваме с клиентите Договор за конфеденциалност, за да осигурим спокойствие на партньорите ни.
  Работим само със заклети преводачи с много опит и доказали високия си професионализъм.

По този начин гарантираме 5 звездно обслужване на нашите клиенти!

• В Агенция за преводи Марчела може да избирате между различни срокове и цени за изпълнение, разработили сме решения, които да отговарят на Вашия бюджет.
• В нашите оферти включваме пълните държавни такси легализация и превод, по този начин Ви гарантираме, че след като получим документа в някой от офисите ни, ще Ви дадем най-добрия вариант на услугата.
• За всички наши настоящи и бъдещи клиенти Агенция Марчела ще извършим цялостна услуга –  поставяне на Апостил (АPOSTLLE), превод на документа, и заверяване на  извършения превод в КО на МВнР, която е с нова, по-ниска цена за електронен Апостил (АPOSTLLE).

А Как Ви гарантираме безопасна поръчка съобразена с епидемична ситуация в България?

Създадохме за Вас 4-стъпкова онлайн организация и по този начин няма нужда да идвате на място до наш офис за извършване на услуга, свързана с превод и легализация:
– подавате онлайн поръчка си за превод на имейл info@marchela.bg;
– плащате, чрез онлайн банкирането Ви;
– получаване на легализирания документ онлайн или по куриер за легализиране на документи с хартиен Апостил;
– получавате готовите текстове за превод на имейл.

Предварително можете сами да направите избор на услуга чрез нашия онлайн калкулатор– за какъв срок и каква цена, съобразени с бюджета ви, искате да бъде извършена услугата превод и/или легализация на Вашия образователен документ. Имайте впредвид, че отстъпките за обем и за пакет се получават само при запитване по имейл или на място в офиса ни.

За още информация за легализация на документи и настъпили изменения и други казуси, можете да прочетете в нашия блог с полезни статии тук.

Отзиви от наши клиенти, можете да прочетете тук.

Ако искате да получавате винаги актуална и полезна информация, и специални оферти директно, можете да се запишете за нашия имейл бюлетин тук.

Ако имате нужда с превод и легализация на диплома или друг документ, може да се свържете с нас за Безплатна консултация или да ни пишете на имейла ни info@marchela.bg или телефон 02/9861205.
Изпратете ни сканиран или сниман документа за легализация или превод и легализация на имейла ни info@marchela.bg и в рамките на 30 минути ще получите точна оферта съобразена с Вашите изисквания.

 

Вижте още теми:
ТРЯБВА ЛИ МИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ТУРЦИЯ?
ТРЯБВА ЛИ ВИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ?
39 ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ МЕЖДУ ОБИКНОВЕН ПРЕВОД И ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО СРОКЪТ ЗА ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ ВИ ПРИТИСКА?
ПРЕВОД НА ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА НАП
По какви критерии да избера преводаческа агенция, така че да не загубя време и пари от неспазване на срока за извършване на писмен превод
АПОСТИЛ ЗА ДОКУМЕНТИ ОТ САЩ СЕ ВАДЯТ ОТ ТУК:
КАК ДА НЕ ЗАГУБЯ ВРЕМЕ И ПАРИ ПРИ ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ?
3 РАЗЛИКИ МЕЖДУ ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД И НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ПРЕВОД
АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ ИЛИ ПРЕВОДАЧ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА?
ИСКАТЕ ЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕВОД НА ВАШИЯ САЙТ?
ТРЯБВА ЛИ ДА СИ ПРИРАВНЯ ДИПЛОМАТА ОТ ЧУЖБИНА?
АЗ ЗНАМ АНГЛИЙСКИ, МОГА ЛИ ДА СИ ПРЕВЕДА САМ ДОКУМЕНТА?
MОГА ЛИ ДА СЕ СНАБДЯ В БЪЛГАРИЯ С АПОСТИЛ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА?
КАК БЕЗ ПРОГРАМА ДА СИ СМЕТНА ПРЕВОДА?
6 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ТРЯБВА ЛИ МИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТ ЗА НАП?
ПРЕВОД НА НЕМСКИ ЕЗИК НА ЕПИКРИЗА
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМА – ЛЕСНО, БЪРЗО И БЕЗ УСИЛИЯ
ГОВОРИ ЛИ БИЗНЕСЪТ ВИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ?
КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ СЛУЖИТЕЛЯТ ВИ ВЛАДЕЕ ЧУЖД ЕЗИК НА НЕОБХОДИМОТО ЗА РАБОТАТА МУ НИВО
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – ПРОМЯНА ЯНУАРИ 2019 Г.
5 ФАКТОРА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕВОД И ЛОКАЛИЗАЦИЯ
НЕОБХОДИМО ЛИ МИ Е ДА СИ ПРИРАВНЯ ДИПЛОМАТА ОТ ЧУЖБИНА?
КАКВО Е ЕЛЕКТРОНЕН АПОСТИЛ (E-APOSTILLE) ЗА ДОКУМЕНТИ? ОТКОГА И ОТКЪДЕ СЕ ИЗДАВА

 

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи? Откога и Откъде се издава
5 (100%) 4 votes
adminКакво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи? Откога и Откъде се издава

1 коментар

Присъедени се към разговора
 • Петрова - 28.09.2020 отговор

  Sdraweite travva mi Апостил върху Уркинде за Развод за връщане на бащината му Фамилия
  Моля за точна информация.
  Цена Достоверност и ние ли е наистина Апостил

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *