Заверки в министерства, посолства и др.

Апостил

apostille blog 300x231 - Заверки в министерства, посолства и др. | Marchela.bg - преводи и легализация
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените документи от друга държава на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Всички издадени документи от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с Apostille, поставен от нейното Министерство на външните работи.

За да разберете какво е Апостил натиснете ТУК

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от български нотариус.

За българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията се прилага досегашния режим, а по точно преводите се заверяват от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България..

Списък на страните подписали Хагската конвенция. Документи от тези страни задължително трябва да са снабдени с Апостил.

Ако държавата, която ви интересува не намирате в страните по Хагската конвенция, проверете страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ.

Страни с които България има подписан договор за освобождаване от легализация:

Австрия, Алжир, Азербайджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Йемен, Кипър, Китай, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватска, Сирия, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с Апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода от Консулски отдел, „Легализации и заверки” на Министерството на външните работи на Република България

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • Изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава.
  • Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
  • Когато в издаващата държава няма българско посолство / консулство:
  • Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

Заверки във ведомства и агенции:

Агенция за социално подпомагане
Заверка в нотариална кантора
Агенция по вписванията
Агенция по заетостта
Национален осигурителен институт /НОИ/
Национална агенция по приходите /НАП/
Български лекарски съюз
Национална занаятчийска камара
Българска народна банка /БНБ/
Главна дирекция Криминална полиция
Главно мюфтийство
Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Света Митрополия София
Светия синод
Дирекция на вероизповеданията на Министерски съвет
Държавна агенция „Архиви“
и други държавни органи.

Заверки в посолства

Посолствата в които можем да извършим заверка на Вашите документи са:

Турция, Великобритания, Италия, Алжир, Сирия, Египет, Венецуела, Босна и Херцеговина, Македония, Кипър, Грузия, Гърция, Израел, Кувейт, Палестина, Иран, Афганистан, Китай, Швейцария, Корея, Белгия, Дания, Испания, Мароко, Норвегия, Португалия, Холандия, Швеция, Ливан, Монголия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аржентина, Армения, Беларус, Естония, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Йемен, Италия, Казахстан, Куба, Молдова, Полша, Судан, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Южна Африка, Румъния, Руска Федерация, Словакия, Виетнам, Малта, САЩ, Украйна, Уругвай, Германия, Бразилия, Чехия, Япония и Ватикана.

Всяко посолство има различно време за обработка на документите, различна такса и други допълнителни условия, за приемане на документите.

Други услуги
Изваждане на докумети

Можем да извадим Ваши документи от различни ведомства, общини, министерства в гр. София вместо Вас.

Български министерства в който извършваме заверка на Вашите документи:

Министерство на външните работи
Министерство на отбраната
Министерство на образованието
Министерство на правосъдието
Министерство на земеделието и храните
Министерство на финансите
Министерство на културата
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Министерство на вътрешните работи
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на физическото възпитание, младежта и спорта

Документи, които заверяваме най-често:

Акт за раждане
Кръщелно свидетелство
Удостоверение за граждански брак
Удостоверение за семейно положение
Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Удостоверение за родените от майката деца
Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Удостоверение за постоянен адрес
Удостоверение за настоящ адрес
Удостоверение за промени на постоянен адрес
Удостоверение за промени на настоящ адрес
Удостоверение от семеен регистър
Акт за смърт
Свидетелство за съдимост
Диплома за средно образование
Приложение към Диплома за средно образование
Сертификати за придобита специалност
Удостоверения за завършен клас
Удостоверения за преместване
Удостоверения за придобита професионална квалификация
Уверение от ВУЗ
Академична справка
Диплома за висше образование
Приложение към диплома за висше образование
Банкови референции
Удостоверения от банки
Удостоверение за актуално състояние
Решения на фирми
Декларации
Пълномощни
Съдебно решение
Решение от съда за вписване на фирма
Искови молби
Нотариален акт
Завещание и други.

Ние ще свършим всичко вместо Вас!

0

Легализирани документи

0

Експресни поръчки

0

Редовни клиенти

0

Изгубени документа

Цени легализация

Цената за легализация в Министерство на външните работи на България, зависи от:
– срока за изпълнение – бавна, бърза или експресна поръчка;
– вида документа -дали документа е общинки, от съд, прокуратура, от нотариус, от учебно заведение и т. н.;
– място на издаване на документа – издаден от България за използване в чужбина с държава с която имаме подписан договор за правна помощ, издаден от България за използване в чужбина с държава по конвенция Апостил, издаден от България за използване в чужбина с държава с която нямаме подписан договор за правна помощ и не работи по конвенвения Апостил.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ в Консулски отдел на МнВР за български документи, включващи легализация на превода и легализация с Апостил на документа.

Цените започват от 46.00 лв.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ в Консулски отдел на МнВР за документи, включващи легализация на превода или легализация с Апостил на документа.

Цените започват от 35.00 лв.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ в Консулски отдел на МнВР за чужди документи, включващи легализация на превода и заверка на подписа на посланик или консул подписал документа.

Цените започват от 53.00 лв.

Попитайте за условията, реда, сроковете и цените.

Заверки в министерства, посолства и др.
4.6 (92%) 10 votes
adminЗаверки в министерства, посолства и др.